website templates

FUNDACJA W SŁUŻBIE WSI

Fundacja w Służbie Wsi zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2000 r. pod numerem 0000077423. Założyciele fundacji tworzą Radę Fundacji zaś bieżącym prowadzeniem spraw zajmuje się dwuosobowy Zarząd. Organem sprawującym nadzór jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem Fundacji jest udzielanie pomocy organizacjom oraz przedsiębiorstwom działającym na potrzeby rozwoju terenów wiejskich w tym:

organizacjom oraz przedsiębiorstwom działającym na potrzeby rozwoju terenów wiejskich i rolniczych,
powołanym przez instytucje wymienione w punkcie 1 podmiotom gospodarczym,
grupom ludzi inicjującym podjęcie działalności gospodarczej, związkowej, stowarzyszeniowej lub samorządowej na terenie wsi i miast. 

Do celów statutowych Fundacji należy również:
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa a także poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych w szczególności poprzez:

rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska, w tym tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw;
uruchamianie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego;
usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym;
wspieranie osób poszukujących pracy.

Cele swoje Fundacja realizuje w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie specjalistycznych form kształcenia i przekazu informacji popularyzujących i podnoszących wiedzę o przeciwdziałaniu bezrobociu.

Fundacja udziela pomocy w opracowaniu programów rozwoju dla rolnictwa i gospodarczej działalności pozarolniczej.

Od ponad 8 lat udzielamy nieodpłatnej pomocy prawnej osobom potrzebującym.

Terenem naszego działania jest cały kraj i zagranica, gdzie możemy realizować projekty pomocowe Unii Europejskiej we współpracy z partnerami zagranicznymi. 

Realizując swoje cele statutowe Fundacja organizuje i realizuje szkolenia aktywizujące zawodowo osoby bezrobotne, zamieszkujące poza dużymi aglomeracjami miejskimi.

Włodzimierz Fast

Prezes Fundacji

Kinga Drozd

Wiceprezes Fundacji