easy site builder

OŚRODEK MEDIACYJNY

Zachęcamy do skorzystania z darmowych porad mediacyjnych, które oferujemy przede wszystkim mieszkańcom Wrocławia oraz osobom korzystającym z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz porad obywatelskich w Punktach Pomocy Prawnej prowadzonych przez naszą Fundację.

W tym celu powołaliśmy do życia Ośrodek Mediacyjny.
Zapewniamy wysoki standard prowadzonych mediacji i bezpłatną pomoc w rozwiązywaniu sporów metodą mediacji. Zapraszamy do kontaktu i prosimy o przekazanie informacji o naszym Ośrodku Mediacyjnym wszystkim, którzy mogą z niego skorzystać.

Zadzwoń 602150842 albo 602664008

lub napisz biuro@fundacja.wroclaw.pl

i umów się na spotkanie z mediatorem.

CZYM SĄ MEDIACJE?

Mediacje to metody rozwiązywania konfliktów przy obecności osoby trzeciej, która pomaga we wzajemnej komunikacji stron i ułatwia dojście do porozumienia. Mediator nie osądza i nie wydaje wyroków - wspiera w komunikacji strony sporu bez ingerencji w efekt rozmów.

ROLA MEDIATORA

Mediator kontaktuje się ze stronami.
Mediator określa czas i miejsce mediacji.
Mediator określa zasady prowadzenia mediacji oraz informuje strony czym jest mediacja i jaka jest rola mediatora, a także jaki jest cel mediacji.
Mediator organizuje miejsce spotkań i zapewnia stronom poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
Mediator utrzymuje pozytywne nastawienie stron w kierunku poszukiwania rozwiązań.
Mediator dba o szacunek wobec stron nawzajem oraz w bezpośrednich kontaktach między nimi.
Mediator czuwa nad poprawnością przeprowadzania procedury mediacji.
Mediator  upewnia się, czy strony jednakowo rozumieją porozumienie.
Mediator  sprawdza, czy strony osiągnęły satysfakcję co sposobu rozwiązania sporu w zakresie samego przedmiotu sporu oraz osobiście. 

KLAUZULA MEDIACYJNA SZANSĄ NA SZYBKIE POROZUMIENIE

Klauzula mediacyjna zamieszczana w umowach stanowi podstawę na rozwiązanie sporu we wczesnym jego stadium.
W razie zaistnienia sporu związanego z wykonywaniem lub obowiązywaniem umowy klauzula mediacyjna daje stronom szansę na podjęcie rozmów przed wstąpieniem na drogę postępowania sądowego. 

PRZYKŁAD KLAUZULI MEDIACYJNEJ

„Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zaistnienia między nimi sporu dotyczącego niniejszej umowy lub pozostającego w związku z nią, podejmą próbę jego rozwiązania w trybie mediacji przy udziale mediatorów Fundacji w Służbie Wsi, Strony postanawiają nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zaistnienia sporu, wystąpić wspólnie do mediatora z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji”.